top of page

Algemene Voorwaarden Bruidsfotografie

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Patrick van Beek fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).

 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

 4. Fotograaf: Patrick van Beek fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

 9. AW: Auteurswet 1912.


Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod via een prijslijst of prijsopgave. Aanbiedingen worden gedaan via de website of per e-mail.

 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail. Fotograaf zal naar aanleiding van het aanbod en de aanvaarding daarvan een offerte opstellen en deze aan opdrachtgever toesturen.

 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop de fotograaf het aanbod deed.

 4. Aangeboden/afgenomen pakket uren zijn niet opsplitsbaar.

 5. Prijsopgaven in aanbiedingen, prijslijsten en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.

 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede, doch niet uitsluitend begrepen, het mogelijk maken dat fotograaf op de door opdrachtgever gewenste locatie(s) gefotografeerd kan en mag worden. Indien er toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het fotograferen op een bepaalde locatie, dient de opdrachtgever voor deze toestemming en/of betaling zorg te dragen.

 4. Indien opdrachtgever van fotograaf verlangt groepsfoto’s te vervaardigen, zal opdrachtgever zorgen voor voldoende tijd en ruimte en de juiste samenstelling van de groepen, om deze groepsfoto’s te kunnen maken. Fotograaf kan niet garanderen dat alle door opdrachtgever gewenste groepsfoto’s gemaakt kunnen worden. Groepsfoto’s zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin deze gemaakt kunnen en moeten worden.

 5. Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.

 6. Mocht de fotograaf lichamelijk niet in staat zijn om de opdracht uit te voeren die dag, dan zal hij zorg dragen voor een vervanger.


Artikel 6. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 2. Fotograaf levert fotobestanden na de werkzaamheden binnen 4 weken na de bruiloft tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Foto’s worden digitaal geleverd.

 3. Fotograaf levert nimmer ruw, onbewerkt materiaal.

 4. Fotograaf levert geen producten of bestanden voor de laatste factuur met betrekking tot de opdracht of een factuur met betrekking tot de te leveren producten of bestanden, is voldaan


Artikel 7. Vergoeding

 1. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

 2. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgever gewenste extra uren fotografie en anderszins, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

 3. Partijen komen, indien nodig, vooraf een kilometervergoeding overeen.

 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.

 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief 9 % BTW, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 2. Fotograaf verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling, dit verzoek zal verstuurd worden na akkoord van de algemene voorwaarden en overeenkomst.

 3. Fotograaf zal de laatste factuur opmaken 14 dagen voor de bruiloft/opdracht.

 4. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.


Artikel 9. Annulering en opschorting

 1. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 2. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 4. Bij ontbinding of annulering van de opdracht door opdrachtgever, dient de aanbetaling ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten door opdrachtnemer.

 5. Bij ontbinding of annulering van de overeenkomst binnen 3 maanden tot aanvang van de opdracht, brengt opdrachtgever 70% van de overeengekomen vergoeding in rekening, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten.

 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.


Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 11. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij de fotograaf.

 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden,waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties van derden.

 4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen voor persoonlijk gebruik en openbaar te maken op persoonlijke social media profielen en een persoonlijke website, mits met naamsvermelding en met inachtname van overige persoonlijkheidsrechten van fotograaf.

 5. Voor overige vormen van verveelvoudigen of openbaar maken dient de opdrachtgever voorafgaand toestemming te vragen aan de fotograaf.

 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

 7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

 9. Indien opdrachtgever wenst dat beelden van de opdracht nergens geplaatst of met niemand gedeeld worden, dient hij deze beelden exclusief af te kopen. De prijs hiervoor is een derde van de totale factuur of overeenkomst. 


Artikel 12. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, ter beschikking te stellen aan leveranciers, in te zenden voor wedstrijden of te laten publiceren door derden.

 2. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.

 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van foto’s wanneer bruidspaar er geen zorg voor heeft gedragen dat fotograaf op de overeengekomen locaties en tijdstippen, althans door opdrachtgever gewenste locatie en tijdstippen, door fotograaf gefotografeerd kon en mocht worden.

 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of videomateriaal.

 4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die de fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.

 5. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.


Artikel 14. Privacy & persoonsgegevens

 1. Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.) openbaar maken of doorgegeven aan anderen.


Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.


Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page